برش فلز - تولید ایران

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ورﻗﮑﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺳﯽ ﻫﺎ در ﮐﻮره ﺗﻨﺶ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ و ﺳﺮوو ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ روز دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪ ﻟﯿﺰر ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎت در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مشخصات فنی

Models: GS2513 / GS3015

Laser Power: 500W-1500W

Working Area: 1.5x3M – 2x4M

Overall Power: <9kw

Transmission: Rack and Pinion

Working Voltage: 380V 50Hz(60Hz)

Motor: Delta (taiwan)

Rack Pinion: Taiwan

Source: IPG, OEM

Gear box: taiwan

Head: WSX (China) / Ray tools

Controller: Cypcut (China)

Regulator: Bosch

ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮش

اﻧﻮاع ﻓﻠﺰات ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ، اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ، اﺳﺘﯿﻞ، ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و …

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺻﻨﺎﯾﻊ ورق ﮐﺎری، ﺧﻮدروﺳﺎزی، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎم، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮﻗﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق و …